logo logo

Preethi Wet Grinder

Preethi mixer rotatory switch speed knob for preethi nitro model speed knob for preethi eco plus eco tw speed knob for preethi blue leaf model preethi steele jar 1liter preethi steele jar 1 liters preethi steele chutney jar 0liters preethi nitro jar lid with gasket 1 preethi nitro jar lid with gasket 1l preethi mixer grinder blade type 7 preethi mixer grinder blade type 6 preethi.